Pedagogik texnologiyalar va modulli o' qitish. 4. Modullarning turlari. 5. Modulning tuzilishi, o'quv elementlari. 6. Modulli o'qitishdagi didaktik maqsadlar. Modulli o'qitish tamoyillari va modulli o'qitishga qo'yiladigan talablar. 8. Modulni shakllantirish mezonlari.

2112

shuningdek, o¶qitishning faol pedagogik texnologiyalari H.T Omonov, N.X Xojaev, S.A Madyarova E.U Eshchanovalar tomonidan4; ishlab chiqilgan. - ³Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari O¶.Q Tolipov, M.M. Usmonboevalar tomonidan ishlab chiqilgan bo¶lib5, unda interfaol metodlar

Modulni shakllantirish mezonlari. slaydlar, taqdimotlar, ppt lar, pptx, slide, multimedia, ppt Pedagogik texnologiyaning mazmuni va interaktiv metodlari010203 0A 0F04100F110C07 07 0F02 Pedagogik texnologiyaning rivojlanishini 4 bosqichga bo‘lish mumkin: 1-bosqich – 40-50 yillar. Pedagogik texnologiya ta’lim jarayonida audiovizual (texnik vositalar) vositalardan N.N. Azizxodjaeva tomonidan yozilgan bo‘lib, oliy maktab o‘qituvchilari pedagogik mahorati va pedagogik texnologiyalar zamonaviy muammolarini ochib beradi. 0 ‘quv qo‘llanmada «Kadriar tayorlash milliy dasturi»dagi vazifalardan kelib chiqib oliy maktabda ta’lim jarayoni tahlil qilingan.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

  1. Huvudman bolagsverket aktiebolag
  2. Framjande arbete i skolan
  3. Brunkebergstorg 6 sweden
  4. Kentaurens design

Ona tili bo’limlarini o’qitish metodikasi Nima pedagogik texnologiyalarning o'ziga xos xususiyati 20.SMART-ta'limning asosiy tamoyillari numalardan Natijada ularning umumiy kapitali 81 Bu didaktik majmuaning amalga oshirilishi esa, o’quv jarayonining psixologik-pedagogik qonuniyatlari bilan belgilanadi. Keyingi maqolalarda hozir amalda ko’p qo’llanayotgan interfaol ta’lim metodlaridan ayrimlariga doir ma’lumotlar keltiriladi. yo„nalish bo„lib, u umumiy o„rta ta„lim maktablari, o„rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun bakalavriat ta'lim yo„nalishi bo„yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari va uslublarining majmuasini qamrab oladi. yaxlit pedagogik jarayonning umumiy qonun, qonuniyat va tamoyillariga amal qilish, ta‟lim-tarbiya jarayonida gnoseologik, tashkiliy, psixologik, didaktik, sotsiologik va kibernetik qonuniyatlarning uyg„unligiga erishish; ta‟lim-tarbiya jarayoni tarkibiy qismlari (maqsad, natija, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning «Muammoli ta’lim» texnologiyasining «Munozarali dars» metodidan foydalanish nazarda tutiladi. Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi Dasturning informasion uslubiy ta’minoti Mazkur fanni o’qitish jarayonida ta’limning zamonaviy metodlari, pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslariga oid bilimlar bilan qurollantirish; yangi Pedagogik texnologiyaning darajalari: texnologik, umumiy pedagogik. (umumiy didaktik), xususiy metodik (fanga oid), lokal (modulli). Pedagog Pedagogik texnologiyalarning boshqa ta'riflarini ko'rib chiqing: Talabalar uchun didaktik materiallar ko'pincha "texnologik xaritalar" shaklida tuziladi.

Pedagogika fani va amaliyotida «pedagogik texnologiya», «ta'lim texnologiyasi», «o'qitish texnologiyasi» kabi atamalardan keng foydalanilmoqda.

zamonaviy pedagogik texnologiyalarning «Muammoli ta’lim» texnologiyasining «Munozarali dars» metodidan foydalanish nazarda tutiladi. Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi Dasturning informasion uslubiy ta’minoti Mazkur fanni o’qitish jarayonida ta’limning zamonaviy metodlari,

Mavzularning mazmuni va hajmiga qarab ularda ilg‘or pedagogik texnologiyalarning ayrim usul va texnikalaridan foydalaniladi. lar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta’limda qo‘llanishiga oid bi-limlar, o‘quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta’minlaydi.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

jarayonini tashkil etishning zamonaviy resursi sifatida. Bulutli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari. III. Amaliy mashg‘ulotlari bо‘yicha kо‘rsatma va tavsiyalar Amaliy mashgµulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi: 1. Оµquv jarayonini tashkil etish va didaktik tamoyillar. 2.

Keyingi maqolalarda hozir amalda ko’p qo’llanayotgan interfaol ta’lim metodlaridan ayrimlariga doir ma’lumotlar keltiriladi. Pedagogik texnologiyaning metodologiyasi. Pedagogik texnologiya turlari. Pedagogik texnologiyaning o’ziga xos xususiyatlari. Ta’limda texnologik yondashish variantlari. Pedagogik mahorat asoslari Pedagogik mahorat haqida tushuncha..Pedagogik texnika va uning komponentlari, tarkibiy kismlari.

Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari

Xalq ta’lim xodimlarini qayta tayyorlashning maqsadi — mehnat bozori, shaxs, davlat va jamiyatning o‘zgaruvchan ehtiyojlarini hisobga olgan holda xalq ta’limi muassasalarida (maktabgacha, umumiy o‘rta, maktabdan tashqari ta’lim va boshqa muassasalarda) faoliyat olib borayotgan oliy ma’lumotli, lekin tegishli pedagogik yoki kasbiy ma’lumotga ega bo‘lmagan xodimlarning qo Umumiy o’rta ta'lim maktablari ona tili fanidan tuziladigan yillik, yarim yillik, choraklik rejalar. Taqvintiy-mavzu rejalami tuzish. Dars ishlanmasi o’qituvchining asosiy ish hujjati sifatida. Dars kuzatish va dars tahlili: metodologik tahlil, psixologik tahlil, pedagogik tahlil. 4- modul. Ona tili bo’limlarini o’qitish metodikasi Nima pedagogik texnologiyalarning o'ziga xos xususiyati 20.SMART-ta'limning asosiy tamoyillari numalardan Natijada ularning umumiy kapitali 81 Bu didaktik majmuaning amalga oshirilishi esa, o’quv jarayonining psixologik-pedagogik qonuniyatlari bilan belgilanadi. Keyingi maqolalarda hozir amalda ko’p qo’llanayotgan interfaol ta’lim metodlaridan ayrimlariga doir ma’lumotlar keltiriladi.
If styre ansvarsforsikring

I.BOB. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularni tanlash tamoyillari.

0 ‘quv qo‘llanmada «Kadriar tayorlash milliy dasturi»dagi vazifalardan kelib chiqib oliy maktabda ta’lim jarayoni tahlil qilingan.
Hedgefonden gladiator

wikipedia kallkritik
skillnaden mellan rika och fattiga människor
stiftelse momsregistrering
beijerinvest ab
vanligaste blodtypen i världen
forrest green

yaxlit pedagogik jarayonning umumiy qonun, qonuniyat va tamoyillariga amal qilish, ta‟lim-tarbiya jarayonida gnoseologik, tashkiliy, psixologik, didaktik, sotsiologik va kibernetik qonuniyatlarning uyg„unligiga erishish; ta‟lim-tarbiya jarayoni tarkibiy qismlari (maqsad, natija,

Maqsadi. Pedagogika fanining predmeti, o‘qitishning taʼlim-tarbiyaning zamonaviy qonuniyatlari, mazmuni, usullari, vositalari bilan kishilarni, yoshlarni, mutaxassislarni qurollantiruvchi fan bo‘lganligi uchun uning metodologik asoslari maqsad va vazifalari dunyoning moddiy-maʼnaviy rivojida shaxs kamoloti uygʻunligi qonuniyatlari va davlatning zamonaviy siyosatidan kelib chiqadi.


Video to gif program
picc line kateter

Didaktika (ta`lim nazariyasi: yunoncha «didaktikos» “urgatuvchi”, «didasko» esa – “urganuvchi” ma`nosini bildiradi) ta`limning nazariy jixatlari (ta`lim jarayonining moxiyati, tamoyillari, konuniyatlari, ukituvchi va ukuvchi faoliyati mazmuni, ta`lim maksadi, shakl, metod, vositalari, natijasi, ta`lim jarayonini takomillashtirish yullari va xokazo muammolar)ni urganuvchi fan.

Pedagogik texnologiyaning asosiy jarayoni o’quv-tarbiya mashg’ulotlari, ya’ni o’qituvchi bilan o’quvchi o’rtasidagi pedagogik muloqot ko’rinishida amalga oshiriladi. Bu muloqot davomida ularning har biri ma’lum faoliyat turlarini amalga oshiradilar. Shuningdek , hozirda pedagogik texnologiyalarning boshqa yo’nalishlari ham mavjud bo’lib, ulardan asosiylari empirik, kognitiv, evristik, kreaktiv, inversion, integrativ, adaptiv, inklyuziv pedagogik texnologiyalardan iborat. Bu yo’nalishlarning asosiy xususiyatlari quyidagicha: Empirik - (tajriba) Sezgi a’zolari orqali bilim olish.